logisitcs

Surrender / Telex Release / Express Bill of lading คืออะไร?

สืบเนื่องจาก การทำความเข้าใจเรื่อง B/L (Bill of landing) https://www.wice.co.th/2017/11/08/what-is-bl-bill-of-loading/ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จากนั้นมาทราบเกี่ยวกับ B/L ประเภทอื่นๆกัน..
Surrender, Telex release และ Express Bill of lading บีแอลที่ไม่ต้องใช้ตัวจริง
WICE Logisitcs
หากผู้ส่งออกเลือกใช้บีแอลทั้ง 3 นี้ ก็ไม่ต้องส่งเอกสารตัวจริงไปให้กับผู้ซื้อและผู้ซื้อสามารถใช้เพียงสำเนาไปนำ D/O (Delivery Order) ออกมาจากสายเรือได้ ซึ่งจะสะดวกและลดเวลาได้เป็นอย่างมาก ยิ่งเมื่อถ้าเป็นการขนส่งใกล้ๆ ใช้เวลาเดินเรือเพียง 2-3 วัน โดยหากผู้ส่งออกแจ้งไปทางผู้ให้บริการขนส่งว่าจะใช้บีแอลแบบนี้ ก็จะไม่เอาเอกสารตัวจริงให้และจะส่งเพียงสำเนาบีแอลที่ระบุ Surrender, Telex release หรือ Express B/L ให้ผู้ส่งออกไป ซึ่งเมื่อได้สำเนามาแล้ว ผู้ส่งออกก็แจ้ง ผู้นำเข้า ได้เลยว่าเอาสำเนาไปแลก D/O (Delivery Order) ได้เลย

ขอขอบคุณที่มาของรายละเอียดดีๆ : http://exptblog.com