firefighting training program

WICE Logistics ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

WICE Logisitcs ร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ไวส์ได้ฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟในพื้นที่อาคาร WICE Place โดยมีสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง โดยมีพนักงานเข้าร่วมการฝึกซ้อมเป็นจำนวนมาก
การฝึกซ้อมหนีไฟและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เนื่องจากการเสริมความรู้ด้านการระงับอัคคีภัย เป็นการเตรียมความพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุเพลิงไหม้ ลดความสูญเสีย ชีวิตและทรัพย์สิน ในสถานประกอบการ เพื่อให้พนักงานมีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเข้าทำการระงับเหตุเบื้องต้นได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการร่วมมือป้องกันและระงับอัคคีภัย และเพื่อให้มีทักษะทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้