News wice daily

WICE ให้สัมภาษณ์สดในรายการหุ้นโค้งสุดท้าย ทางช่อง Money Channel

WICE ปิดดีลซื้อกิจการธุรกิจฮ่องกง รุกตลาดต่างประเทศ

WICE รายงานข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถึงความชัดเจนในการเข้าซื้อธุรกิจโลจิสติกส์ชั้นนำในประเทศฮ่องกงด้วยมูลค่า 115 ล้านบาท ในรายการหุ้นโค้งสุดท้าย ช่อง Money Channel  ซึ่งทิศทางนี้จะช่วยผลักดันผลประกอบการรวมถึงเพิ่งศักยภาพการขยายฐานลูกค้าของ WICE ในต่างประเทศได้มากขึ้น

นายชูเดช คงสุนทร กรรมการผู้จัดการ ได้ให้สัมภาษณ์ถึงรูปแบบในการควบรวมกิจการกับต่างประเทศ โดยกล่าวว่าการที่ WICE เข้าซื้อหุ้นจำนวน 80 เปอร์เซ็นต์ ของบริษัท Universal  Worldwide Transport ณ ประเทศฮ่องกง จะช่วยเพิ่มศักยภาพทางธุรกิจโลจิสติกส์ในแง่การขยายตลาดเข้าไปในตลาดฮ่องกงซึ่งเป็นตลาดขนาดใหญ่ และด้วย WICE เองก็มีลูกค้าในตลาดจีนและฮ่องกงเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะช่วยยกระดับการให้บริการของ WICE แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้ง ลักษณะงานของWICE เป็นงาน Door-to-Door Service จึงจำเป็นต้องมีความสามารถในการควบคุมการให้บริการได้อย่างดีตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง นับเป็นกลยุทธ์ในการเปิดตลาดในจีนและฮ่องกงอีกกลยุทธ์หนึ่ง

WICE มองทิศทางการเติบโตของธุรกิจโลจิสติกส์ในจีนและฮ่องกงว่าเป็นโอกาสที่ดี เนื่องจากจีนและฮ่องกงเป็นตลาดใหญ่ จึงมีโอกาสที่จะต่อยอดธุรกิจได้สูง นอกจากนี้ บริษัท Sun Express Logistics Pte. Ltd. บริษัทโลจิสติกส์รายใหญ่จากสิงคโปร์ ซึ่งWICEได้ทำการควบรวมไปเมื่อปีที่แล้วก็มีธุรกิจโลจิสติกส์กับทางฮ่องกงและจีนอย่างเนืองแน่น WICEจึงมองว่าการทำงานอย่างเป็นเครือข่ายจะช่วยสร้างคุณค่าให้แก่คู่ค้าได้มากขึ้น โดยกระบวนการควบรวมกิจการจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนธันวาคม ปี 2560 WICEคาดว่าในปีหน้ามีแนวโน้มที่บริษัทจะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดมากขึ้นหลังจากที่ได้มีการควบรวมกับบริษัทในฮ่องกง

ออกอากาศเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 16.10 น.
ขอขอบคุณ รายการหุ้นโค้งสุดท้ายที่ให้เกียรติสมภาษณ์สดในครั้งนี้ครับ