WICE Update Vessel situation over all on October 2017

WICE
WICE อัพเดตสถานการณ์เรือ เดือน October 2017

USA West Coast : สถานการณ์เรือ Zone WC ค่อนข้างจะแน่นถึง 90% ในช่วงนี้ เป็นช่วง Peak Season ไปจนถึงเดือน พฤศจิกายน แต่ละ Shipment อาจจะต้องใช้เวลาในการ แจ้ง Booking ล่วงหน้าค่อนข้างนานกว่าเวลาปกติ

USA East Coast : สถานการณ์เรืือทางฝั่ง EC ยังสามารถรับของได้อีกระยะนึง เนื่องด้วย Shipper รายใหญ่ส่วนใหญ่ทยอยส่งของ ก่อนสิ้นปี และมีแนวโน้มว่าจะมากขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้สถาการณ์ตอนนี้ยังถือว่าคงที่

Europe : เช่นเดียวกับ Zone EC ทางเรายังสามารถ รับ-ส่ง สินค้าใน Europe ได้ ในส่วนของ Space และ Equipment ยังมีพอสำหรับงานโซนนี้

Australia และ New Zealand : สถานการณ์เรือฝั่ง Australia และ New Zealand ค่อนข้างจะแน่น ยาวนานจนถึงปลายปี
เนื่องจากประเทศโซนนี้ เรามีการขนส่งอยู่เป็นประจำจึงทำให้จึงทำให้สามารถ คาดการสถาการณ์ล่วงหน้าได้

Middle east : สถานการณ์เรือช่วงนี้เป็นช่วง Low season ของประเทศโซนนี้ ส่งผลให้งานนำเข้าส่งออกค่อนข้างน้อย เพราะช่วงนี้เป็นช่วงหลังเทศกาล Ramadan ถือเป็น Peak Season ของประเทศโซนนี้ไปแล้วนั่นเอง

Japan และ ประเทศ Zone Asia : ก่อนหน้านี้ตั้งแต่ช่วงต้นปีเป็นต้นมา สถานการณ์ระหว่างไทยและญี่ปุ่นค่อนข้างแน่น แต่นี่ถือเป็นเรื่องปกติของ การนำเข้า-ส่งออก ของไทยและญี่ปุ่น ในส่วนของ Asia ประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกัน