International Logistics Flow

ฺWICE’s Business Model

บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ แบบครบวงจร ทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยการขนส่งทางทะเล (แบบเต็มตู้และไม่เต็มตู้) ,ทางอากาศ ,การให้บริการด้านพิธีศุลกากร และการขนส่งในประเทศ รวมถึงการให้บริการแบบ Door to door ใน Term ExWork คือ การนำเข้าสินค้าโดยผู้รับผิดชอบภาระค่าใช้จ่ายตั้งแต่หน้าประตูโรงงานจนถึงผู้รับปลายทาง