PR

WICE ได้ร่วมกับ TIFFA แนะนำบริษัทให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคมที่ผ่านมา WICE ได้ร่วมกับ TIFFA แนะนำบริษัทให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชา โลจิสติกส์ ปี 4 ภาคเรียนสุดท้าย เพื่อเตรียมตัวเข้าทำงานในบริษัทธุรกิจโลจิสติกส์ ซึ่งมีนักศึกษาเข้ารับฟังกว่า 350 คน