WICE Logistics PCL. To be A Leader of International Logistics Services & Solutions Provider

WICE Logistics นับเป็นตัวอย่างที่ดีของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอด มีความครบเครื่องเรื่องโลจิสติกส์ จนเป็นที่ยอมรับทั้งจากลูกค้าผู้ใช้บริการ

จากประสบการณ์กว่า 20 ปี ในวงการโลจิสติกส์ เป็นเครื่องการันตีคุณภาพการบริการได้เป็นอย่างดี ผนวกกับความมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหาร ทำให้WICE Logistics ก้าวสู่ผู้ให้บริการอันดับแถวหน้าของเมืองไทย   คุณอารยา คงสุนทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้แสดงทรรศนะในการบริหารงานจนทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ว่า “WICE ทำธุรกิจจัดการขนส่งระหว่างประเทศแบบครบวงจร บริหารงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ยึดหลักคุณธรรม จริงใจต่อลูกค้า คู่ค้า และทุกฝ่าย วางอนาคตให้ WICE อยู่ได้เป็นร้อยปี และยังสามารถเติบโตต่อไปได้อีก จึงเปลี่ยนระบบการบริหารมาเป็นการบริหารงานแบบผู้บริหารมืออาชีพ และยังเชิญชวนพนักงานเข้ามามีส่วนในการสร้าง WICE ให้เติบโตต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน ”

“WICE เป็นผู้ดำเนินธุรกิจโลจิสติกส์อย่างครบวงจร ด้วยความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการดำเนินงานยาวนานตั้งแต่ปี 2536 ทำให้บริการของWICE มีความโดดเด่น และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าอย่างดีเยี่ยม ทั้งในด้านความรวดเร็ว ตรงเวลา ช่วยลดต้นทุน ช่วยประหยัดเวลา โดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ลูกค้ามีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น ธุรกิจ WICE ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จากลูกค้า คู่ค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทำให้บริษัทมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่อง การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้มากขึ้น สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้น เพิ่มช่องทางสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างครอบคลุม และส่งผลให้บริษัทมีโอกาสเติบโตเป็นอย่างมากในอนาคต”

วิสัยทัศน์ที่ตอบโจทย์ เติบโตอย่างยั่งยืน

ด้วยวิสัยทัศน์​ของทีมบริหาร ที่เล็งเห็นถึง​ทิศทาง การเจริญเติบโต และ​แนวโน้มที่ดีของธุรกิจในอนาคต จึงได้ปรับบทบาทบริษัทขึ้นมา เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร  พร้อมกันนี้ ได้ก่อตั้งบริษัทลูกขึ้นมาในปี 2545 ชื่อ บริษัท ซัน เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการขนส่งทางอากาศ ทำให้สามารถตอบรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลายได้อย่างสมบูรณ์  และเชื่อมั่นว่าธุรกิจที่มีโครงสร้างและการจัดการที่ดี จะสร้างความยั่งยืนและอยู่ได้เป็น 100 ปี การบริหารงานจึงมุ่งเน้นไปที่โครงสร้างการจัดการและระบบปฏิบัติการที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการทำระบบคุณภาพอย่างจริงจัง ช่วยให้พนักงาน สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง มีระบบบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการกระจายอำนาจ และความรับผิดชอบตามขั้น เปิดโอกาสให้พนักงานเติบโตขึ้นมาเป็นผู้บริหารอีกด้วย

WICE เข้าสู่ฐานทุน สร้างการเติบโตแบบก้าวกระโดด

WICE เตรียมนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระดมทุนต่อยอดเพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร ชูจุดเด่นเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศแบบครบวงจร มุ่งขยายบริการอย่างต่อเนื่องหลายรูปแบบ ตอบโจทย์ลูกค้ามากยิ่งขึ้น

คุณอารยา เปิดเผยว่า “ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างขั้นตอนการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเตรียมการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

โดยการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร โดยการแบ่งการลงทุนในการสร้างคลังสินค้า การเพิ่มจำนวนรถบรรทุก หัวลาก หางพ่วง การขยายพื้นที่ลานจอดรถบรรทุก และการพัฒนาระบบสารสนเทศ ตลอดจนการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ทั้งนี้เพื่อรองรับฐานลูกค้าและบริการที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา บริษัทมีรายได้ในปี 2555 – 2557 เท่ากับ 630.42 ล้านบาท 528.80 ล้านบาท และ 670.20 ล้านบาท ตามลำดับ ส่วนผลกำไรสุทธิสำหรับปี 2555 – 2557 มูลค่าเท่ากับ 15.37 ล้านบาท55.63 ล้านบาท และ 62.44ล้านบาท ตามลำดับ

ข้อมูลหลักทรัพย์ที่เสนอขาย

ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาททุนชำระแล้ว 225 ล้านบาท และทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 150,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 25ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ โดยแบ่งเป็น 142,500,000 หุ้น เสนอขายต่อประชาชน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ของจำนวนหุ้น ที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้  7,500,000 หุ้น เสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มิใช่กรรมการ)ของบริษัท และพนักงานของบริษัท คิดเป็นร้อยละ 1.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ทั้งนี้ หากมีหุ้นเหลือจากการเสนอขายต่อผู้บริหาร(ที่มิใช่กรรมการ) ของบริษัท และพนักงานของบริษัท ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมดไปรวมเสนอขายต่อประชาชนทั่วไป (ราคาเสนอขายเป็นราคาเดียวกันกับเสนอขายต่อประชาชน)

WICE พร้อมเติบโตจาก บริษัทที่ดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่ในอนาคต

WICE Logistics มีความชำนาญในเส้นทางที่ครอบคลุมเมืองท่าหลัก ในเขตการค้าสำคัญของประเทศต่างๆ หลายประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา แม้เป็นประเทศที่มีกฏระเบียบ และการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวด แต่ก็เป็นประเทศที่ WICE มีความถนัดเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเริ่มก่อตั้ง ทำให้บริษัทเข้าถึงความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เสนอบริการได้หลายรูปแบบมากขึ้น นับตั้งแต่หน้าประตูโรงงานต้นทางจนกระทั่งถึงปลายทาง ทำให้ลูกค้าทั้งผู้นำเข้าและผู้ส่งออกได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อีกทั้งยังสามารถประหยัดต้นทุน ประหยัดเวลา และได้รับการประสานงานที่ไร้รอยต่ออีกด้วย สำหรับตลาดหลักรองลงมาอยู่ในแถบเอเชีย เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง จีน ตลอดถึง ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย นอกจากนั้น บริษัทยังมีบริการเสริมสำหรับลูกค้าที่ต้องการให้จัดการรับส่งสินค้า แบบแฮนด์แครี่ คือสามารถบริการได้ทันที โดยให้คนเดินทางพร้อมสินค้า ใช้ในกรณีเร่งด่วนพิเศษเท่านั้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ครบวงจร เป็น International Logistics Service & Solution Provider ที่เน้นการให้บริการที่สร้างคุณค่าในงานโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกและผู้นำเข้าเป็นสำคัญ สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า ภายใต้มาตรฐานการให้บริการในระดับสากล ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา WICE Logistics มีอัตราการเติบโตแบบก้าวกระโดด จากการมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง ผนวกกับการมีทีมงานที่แข็งแกร่ง มีทักษะ ความรู้ประสบการณ์ ทำให้ลูกค้ามั่นใจเลือกใช้บริการมาโดยตลอด

ทั้งนี้ พันธกิจที่สำคัญที่ WICE Logistics มุ่งเน้นมาโดยตลอด คือ การส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ ทั้งสร้างความพร้อมด้านบุคลากร กระบวนการ และระบบIT เพื่อรองรับการเจริญเติบโต นอกจากนี้ยังสร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้า และคู่ค้าต่อองค์กร รวมทั้งพัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้า เพื่อสร้างความร่วมมือทางธุรกิจ และสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อสร้างผลตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทุกฝ่าย

จากการที่บริษัทได้รับรางวัล สุดยอดเอสเอ็มอีแห่งชาติ 2 ปีซ้อน และรางวัลจรรยาบรรณดีเด่น สร้างความภาคภูมิใจ ซึ่งได้สะท้อนการบริหารอย่างมีธรรมาภิบาลตามหลักจรรยาบรรณ  เน้นความโปร่งใส และมีคุณธรรม  ไวส์ โลจิสติกส์’ พร้อมจะเป็นบริษัทที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด และสามารถก้าวขึ้นไปได้อีกจากบริษัทที่ดีสู่ความเป็นบริษัทที่ยิ่งใหญ่’ ในอนาคตอย่างแน่นอน