คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่งสินค้า

ธุรกิจขนส่งสินค้าถือว่าเป็นธุรกิจที่มีคำศัพท์เฉพาะทาง หรือคำย่อมากมาย หากผู้ที่ยังไม่เคยมีความรู้ ความคุ้นเคย หรือเป็นผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นกับธุรกิจการนำเข้า-ส่งออกสินค้า อาจจะยังไม่เข้าใจในความหมายของคำศัพท์ต่าง ๆ หลายคำ ทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจของประชาชนและผู้สนใจทั่วไป ดังนั้นเราจึงควรที่จะรู้จักคำศัพท์ต่าง ๆ มากขึ้นเพื่อใช้ในการเจรจา ทำความเข้าใจในเอกสาร และขั้นตอนการขนส่งได้มากขึ้น

ทาง WICE Freight จึงขอรวบรวมคำศัพท์หลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้ามาไว้ในหน้านี้ ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ที่กำลังสนใจหรือเริ่มต้นกับการทำงานในธุรกิจนี้ได้อย่างดีทีเดียว

คำศัพท์เกี่ยวกับการขนส่ง

  ข้อความ
ความหมาย
(1)     AGENT IATA CODE
รหัสตัวแทน IATA
(2)     AIR WAYBILL
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศ
(3)     AIRPORT OF DEPARTURE
สนามบินต้นทาง
(4)     AIRPORT OF DESTINATION
สนามบินปลายทาง
(5)     ARRIVAL NOTICE
ใบแจ้งว่าเรือได้มาถึง
(6)     B.A.F.(BUNKER ADJUSTMENT FACTOR)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(7)     BERTH
หมายถึงท่าเทียบเรือ
(8)     BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้าทางเรือ
(9)     BREAK-BULK CARRIER
เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าที่เป็นหีบห่อหรือสินค้าที่เป็นชิ้น เช่น เหล็ก รถยนต์
(10)    BULK CARGO
สินค้าเทกอง คือสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจุสินค้า ใช้วิธีขนส่งโดยเทสินค้าลงในระวางเรือใหญ่ เช่น ปุ๋ย มันสำปะหลัง น้ำตาล ถ่านหิน
(11)  BULK CARRIER
เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนสินค้าประเภทเทกองและสินค้าที่เป็นของเหลว
(12) C.A.F.(CURRENCY ADJUSTMENT FACTOR)
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นค่าใช้จ่ายที่บริษัทเรือเรียกเก็บเพิ่มเติมจากค่าระวางปกติ
(13) CARRIER
สายการบินที่ทำการขนส่งสินค้า
(14) CARRIER’S AGENT
ตัวแทนผู้รับขนส่งผู้ออกใบตราส่ง
(15) CFS (CONTAINER FREIGHT STATION)
สถานี บรรจุ / ส่งมอบ สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องนำสินค้าไปส่งมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ซึ่งตัวแทนสายเดินเรือจะทำการบรรจุสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง โดยจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกจนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะเรียกเก็บค่าบรรจุตู้(CFS Charge) จากผู้ส่งออก ที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะเรียกเก็บค่าเปิดตู้(CFS Charge) จากผู้นำเข้า
(16) CFS/CFS
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CFS หรือการเปิดตู้คอนเทนเนอร์ ณ ที่ทำการของตัวแทนสายเดินเรือ ผู้นำเข้าบรรทุกสินค้าไปกับรถบรรทุก
(17) CFS/CY
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CFS ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY ผู้นำเข้าลากตู้คอนเทนเนอร์ไปขนถ่ายสินค้ายังสถานประกอบการของผู้นำเข้าเอง
(18) CHARGEABLE WEIGHT
น้ำหนักสินค้าที่ใช้คำนวณค่าระวาง
(19) CHARTERER
เรือจรเช่าเหมาลำที่ไม่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัว
(20) CLEAN ON BOARD / CLEAN SHIPPED ON BOARD
เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือแล้ว โดยสินค้าอยู่ในสภาพที่เรียบร้อย คำว่า Clean มีความหมายว่าสินค้าอยู่ในสภาพเรียบร้อย ดังนั้น B/L ต้องไม่มี Remark หรือหมายเหตุว่าสินค้าอยู่ในสภาพที่ไม่เรียบร้อย
(21) COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งหลายวิธีซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทเรือ เช่นขนส่งโดยเรือแล้วไปต่อรถไฟจนถึงปลายทาง
(22) CONFERENCE
หมายถึงชมรมเดินเรือ เช่นชมรมเดินเรืออเมริกาเหนือ
(23) CONSIGNEE
ผู้รับตราส่งสินค้า Æ       กรณีซื้อขายโดย L/C จะระบุตามแต่เงื่อนไขใน L/C ว่า TO ORDER หรือระบุเป็นชื่อธนาคารผู้เปิด L/C Æ       กรณีซื้อขายตรงโดยไม่ผ่านธนาคารจะระบุชื่อผู้รับสินค้าโดยตรง
(24) CONSOLIDATION
การรวบรวมสินค้า หรือการรวมสินค้า โดยปกติจะกระทำโดยตัวแทนของผู้ซื้อสินค้า
(25) CONTAINER AND SEAL NO.
หมายเลขตู้สินค้าและหมายเลขแถบผนึกตู้สินค้า
(26) CONTAINER CARRIER
เรือเดินสมุทรที่ใช้ขนส่งสินค้าด้วยตู้สินค้า
(27) CONVENTIONAL VESSEL
เรือเดินสมุทรแบบดั้งเดิมที่บรรทุกสินค้าลงในระวางเรือใหญ่โดยตรง
(28) CY (CONTAINER YARD)
สถานี ส่งมอบ / รับมอบ ตู้สินค้าที่ต้นทาง ผู้ส่งออกต้องขอรับตู้คอนเทนเนอร์จากตัวแทนเรือเพื่อนำไปบรรจุสินค้าด้วยตนเอง ณ สถานประกอบการของผู้ส่งออกเอง ผู้ส่งออกจะต้องรับผิดชอบในสินค้าที่บรรจุในตู้คอนเทนเนอร์จนกระทั่งสินค้าส่งไปถึงเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือจะระบุใน B/L ว่า Shipper loaded and counted แต่จะไม่เรียกเก็บค่าบรรจุตู้จากผู้ส่งออกที่ปลายทาง ตัวแทนเรือจะส่งมอบตู้คอนเทนเนอร์ให้แก่ผู้นำเข้า ณ ที่ทำการหรือสถานีบริการของตัวแทนเรือ ตัวแทนเรือจะไม่เรียกเก็บค่าเปิดตู้จากผู้นำเข้า
(29) CY/CY
B/L ที่ระบุเช่นนี้ หมายความว่า ที่เมืองท่าต้นทางส่งออกแบบ CY ที่เมืองท่าปลายทางนำเข้าแบบ CY
(30) DECLARED VALUE FOR CARRIER
ราคาสินค้าที่สำแดงต่อสายการบินใน AWB
(31) DECLARED VALUE FOR CUSTOMS
ราคาสินค้าที่สำแดงต่อศุลกากรใน AWB
(32) DELIVERY ORDER
ใบสั่งปล่อยสินค้า
(33) DEMURRAGE CHARGE
ค่าเสียเวลาของเรือ หรือค่าเสียเวลาของตู้สินค้าที่ไม่สามารถนำออกจากท่าได้ตามเวลาที่กำหนด
(34) DESCRIPTION OF GOODS
รายการสินค้า
(35) DESPATCH MONEY
เงินที่บริษัทเรือจ่ายตอบแทนให้แก่ผู้ใช้เรือเมื่อทำงานได้แล้วเสร็จก่อนเวลาที่กำหนด ส่วนใหญ่ใช้กับเรือจรเช่าเหมา
(36) DETENTION
ค่าคืนตู้สินค้าที่ช้าเกินกว่าเวลาที่กำหนด
(37) DIVERSION
การขอเปลี่ยนเมืองท่าปลายทางของสินค้าในระหว่างหรือก่อนการขนส่ง
(38) DOC. FEE
ค่าเอกสาร
(39) DOOR TO DOOR
การรับมอบสินค้าจากสถานที่ตั้งของผู้ส่งออก และส่งมอบสินค้าไปถึงสถานที่ตั้งของผู้นำเข้า
(40) E.T.A. (ESTIMATE TIME OF ARRIVAL)
ประมาณการของวันที่ที่เรือจะเข้าถึงท่าปลายทาง
(41) E.T.D. (ESTIMATE TIME OF DEPARTURE)
ประมาณการของวันที่ที่เรือจะออกจากท่าต้นทาง
(42) EXECUTED ON
วันที่ออกใบตราส่งใน AWB
(43) FCL (FULL CONTAINER LOAD)
คือการบรรจุสินค้าจนเต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS และ CY
(44) FEU (FORTY FOOT EQUIPVALENT UNIT)
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุต
(45) FLIGHT/DATE
เที่ยวบินและวันที่เครื่องออก
(46) FREIGHT COLLECT /PAYABLE AT DESTINATION
ค่าระวางจ่ายที่เมืองท่าปลายทาง
(47) FREIGHT FORWARDER
ตัวแทนผู้รับขนส่งสินค้า
(48) FREIGHT PREPAID/FREIGHT PAID
ค่าระวางจ่ายที่ต้นทาง
(49) GENERAL AVERAGE (G.A.)
ความรับผิดชอบในการผจญภัยร่วมกันของสินค้าที่อยู่ในเรือลำเดียวกันซึ่งขนส่งมาด้วยกัน ในกรณีที่ต้องสละสินค้าบางส่วนเพื่อความปลอดภัยของเรือและสินค้าส่วนที่เหลืออยู่บนเรือ
(50) GROSS WEIGHT
น้ำหนักรวมของสินค้า
(51) HAZARDOUS GOODS
สินค้าอันตราย
(52) HOUSE AIR WAYBILL
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดย Air Freight Forwarder
(53) I.C.D. (INLAND CONTAINER DEPOT)
คือสถานีตู้สินค้าICD ที่มีพิธีการศุลกากรทั้งสินค้าขาเข้าและสินค้าขาออก เรียกว่า โรงพักสินค้าเพื่อตรวจปล่อยของขาเข้าและบรรจุของขาออกที่ขนส่งด้วยตู้คอนเทนเนอร์นอกเขตทำเนียบท่าเรือ (รพท.)ICD ที่มีพิธีการศุลกากรเฉพาะสินค้าขาออก เรียกว่าสถานีตรวจและบรรจุสินค้าที่เข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการส่งออก (สตส.)
(54) IATA CARGO AGENT
ตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศที่ได้รับการรับรองจากสมาคมการขนส่งสินค้าทางอากาศ
(55) INLAND TRANSIT
การขนส่งภายในประเทศ  จะเป็นการขนส่งเพื่อนำสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ที่เมืองท่าต้นทาง หรือการรับส่งสินค้าจากเรือใหญ่ที่เมืองท่าปลายทางก็ได้
(56) LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD)
คือการบรรจุสินค้าไม่เต็มตู้คอนเทนเนอร์ ซึ่งจะเป็นการนำเข้าหรือส่งออกแบบ CFS เท่านั้น
(57) LINER
เรือที่มีการกำหนดเส้นทางและตารางเดินเรือที่แน่นอนตายตัวส่วนใหญ่ได้แก่เรือคอนเทนเนอร์
(58) MANIFEST
บัญชีสินค้าที่บรรทุกมากับเรือ
(59) MARK & NO.
เครื่องหมายและเลขหมายหีบห่อของสินค้า
(60) MASTER
หมายถึงกัปตันเรือหรือผู้ควบคุมเรือ
(61) MASTER AIR WAYBILL
ใบตราส่งสินค้าทางอากาศที่ออกให้โดยสายการบิน
(62) MATE’S RECEIPT
ใบรับสินค้าในเบื้องต้นจากต้นหนของเรือเดินสมุทร เป็นหลักฐานที่จะนำไปให้บริษัทตัวแทนเรือออกใบตราส่งสินค้า
(63) MEASUREMENT/ GROSS WEIGHT
ขนาดของหีบห่อและน้ำหนักรวมบรรจุภัณฑ์ของสินค้า สำแดงเฉพาะยอดรวมเท่านั้น
(64) MULTIMODAL TRANSPORT DOCUMENT
ใบรับสินค้าขนส่งหลายทอดหรือหลายรูปแบบ เป็นเอกสารที่ผู้รับขนส่งออกให้แทนใบตราส่งสินค้าทางเรือ ในกรณีที่สินค้าที่รับขนส่งนั้นมีการขนส่งหลายทอด เช่นขนจากโรงงานต้นทางด้วยรถยนต์ไปต่อเรือเดินสมุทรแล้วขนส่งโดยทางรถไฟที่ปลายทางอีกทอดหนึ่งจากนั้นจึงนำขึ้นรถบรรทุกไปส่งยังสถานที่ปลายทาง เป็นต้น
(65) N.V.O.C.C. (NON-VESSEL OPERATION COMMON CARRIER)
คือผู้ให้บริการขนส่งสินค้าที่ไม่ใช่เจ้าของเรือหรือไม่มีเรือเป็นของตนเอง
(66) NOTIFY PARTY
ผู้รับสินค้า หรือผู้รับโอนสิทธิ์ในสินค้าจาก Consignee
(67) NUMBER OF ORIGINAL
จำนวนต้นฉบับของ B/L โดยทั่วไปจะมี 3 ใบ
(68) O.C.P.(OVERLAND COMMON POINT)
สถานที่ส่งมอบสินค้าปลายทางที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน
(69) PLACE AND DATE OF ISSUED
สถานที่และวันที่ที่ออกใบตราส่งสินค้า
(70) PLACE OF DELIVERY
สถานที่สุดท้ายที่จะส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อ อาจเป็นคลังสินค้า ณ เมืองท่าปลายทาง หรือคลังสินค้า / สถานที่ทำการของผู้ซื้อที่อยู่ในอีกเมืองหนึ่งหรือในอีกประเทศหนึ่งก็ได้
(71) PLACE OF LOADING
สถานที่ต้นทางที่ส่งออก
(72) PLACE OF RECEIPT
สถานที่รับสินค้าต้นทาง อาจเป็นคลังสินค้าของผู้ซื้อที่เมืองท่าต้นทาง หรือเป็นท่าเรือส่งออกที่ต้นทาง
(73) PORT OF DISCHARGE
เมืองท่าปลายทาง / เมืองท่าที่ขนถ่ายสินค้าลงจากเรือ
(74) PORT OF LOADING
เมืองท่าต้นทางที่ส่งออก
(75) PRE-CARRIER
ชื่อเรือเล็กที่ขนสินค้าไปขึ้นเรือใหญ่ ณ เมืองท่าที่เรือใหญ่มารับขนถ่ายสินค้าจากเรือเล็กอีกทอดหนึ่ง
(76) QUANTITY AND KIND OF PACKAGES
จำนวนและลักษณะหรือชนิดของหีบห่อ
(77) RATE CLASS
อัตราค่าระวางขนส่งทางอากาศ
(78) REQUESTED ROUTING
เส้นทางเดินอากาศที่ต้องการ
(79) RO-RO CARRIER
เรือเดินสมุทรชนิดที่ขนสินค้าขึ้นและลงจากเรือด้วยสายพาน เช่นเรือบรรทุกรถยนต์
(80) SERENDER BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้าที่ผู้รับใบตราส่ง สามารถขอรับใบสั่งปล่อยสินค้าที่ปลายทางได้โดยไม่ต้องใช้ใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ
(81) SHIPPED ON BOARD
เป็นคำที่ระบุใน B/L โดยทั่วไป มีความหมายว่าเรือสินค้าได้รับของไว้บนเรือเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
(82) SHIPPER
ผู้ส่งสินค้า
(83) SHIPPING AGENT / SHIP AGENT
ตัวแทนเรือ
(84) SHIPPING PARTICULAR/ SHIPPING ORDER/ SHIPPING INSTRUCTION
ใบจองเรือที่ผู้ส่งออกจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อตัวแทนสายเดินเรือจะได้นำรายละเอียดต่างๆ ไปจัดทำใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก
(85) SHUOLD BE
การขอแก้ไขเอกสารและบัญชีเรือ
(86) T.H.C.(TERMINAL HANDLING CHARGE)
ค่าใช้จ่ายหน้าท่า หรือค่ายกตู้สินค้า
(87) TALLY SHEET
เอกสารบันทึกการรับสินค้าของตัวแทนเรือ
(88) TEU (TWENTY FOOT EQUIVALENT UNIT)
ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 20 ฟุต
(89) THROUGH BILL OF LADING
ใบตราส่งสินค้า สำหรับการขนส่งด้วยเรือตลอดเส้นทาง
(90) UN CLASSIFICATION NUMBER
หมายเลขรหัสของสินค้าอันตราย ที่เป็นหมายเลขและมาตรฐานการป้องกันอันเป็นสากล
(91) V.O.C.C. (VESSEL OPERATING COMMON CARRIER)
เรือเดินสมุทรที่ผู้ประกอบกิจการเป็นเจ้าของเรือด้วย
(92) VESSEL / STEAMER/ CARRIER
ชื่อเรือใหญ่ที่เดินทางไปยังเมืองท่าปลายทาง
(93) VOY.NO. / VOYAGE NO.
เที่ยวเรือ

 

คำศัพท์ประเภทสินค้า

  • Live Animals-ANI สัตว์มีชีวิต
  • Perishables-PER ของเน่าเปื่อยได้
  • Valuable Cargo-VAL ของมีค่า
  • Human Remains-HUM ศพมนุษย์
  • Dangerous Goods สินค้าอันตราย

นอกจากนั้นยังสามารถเรียนรู้ความหมายของคำย่อและความหมายของค่าระวางสินค้าต่าง ๆ ได้เพิ่มเติมที่ : http://wice.co.th/article/surcharges