สินค้าอันตราย (Dangerous Goods) 9 ประเภท

การท่าเรือฯ แบ่งกลุ่มประเภทสินค้าอันตรายตามที่ IMO กำหนดไว้ใน IMDG – Code ออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 
กลุ่มที่ 1 สินค้าอันตรายที่การท่าเรือฯ ไม่อนุญาตให้ทำการบรรทุกหรือขนถ่ายบริเวณหน้าท่า ณ ท่าเรือกรุงเทพ
กลุ่มที่ 2 สินค้าอันตรายร้ายแรง (สินค้าอันตรายประเภท ก) การท่าเรือฯ อนุญาตให้ทำการบรรทุกหรือขนถ่ายในบริเวณท่าเรือกรุงเทพได้ แต่ต้องนำออกทันที่ที่ขนถ่ายขึ้นจากเรือ
กลุ่มที่ 3 สินค้าอันตรายนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในกลุ่มที่ 1 และ 2 (สินค้าอันตรายประเภท ข) การท่าเรือฯ จะรับฝากเก็บ ณ บริเวณที่ท่าเรือกรุงเทพกำหนด โดยมีระยะเวลาในการฝากเก็บไม่เกิน 5 วันทำการ นับจากวันเสร็จสิ้นการขนถ่าย

ตารางแบ่งกลุ่มสินค้าของท่าเรือกรุงเทพฯ

ประเภท
CLASS or SUBCLASS
กลุ่มสินค้าอันตราย หมายเหตุ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3
1. วัตถุระเบิด
2.1 ก๊าซไวไฟ
2.2 ก๊าซอัด
2.3 ก๊าซพิษ

3. ของเหลวไวไฟ * (*) เป็นของเหลวไวไฟที่มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นพิษ
2. จุดวาบไฟต่ำกว่า 10°C
4.1 ของแข็งไวไฟ

4.2 สารที่ลุกไหม้ได้เอง

4.3 สารที่เมื่อเปียกน้ำจะเกิดก๊าซไวไฟ

**

***

(**) มีคุณสมบัติดังนี้
1. ของแข็งที่ทำปฏิกิริยาได้เอง ประเภท B และ C (Self-reactive Solid type B and C)
2. ของเหลวที่ทำปฏิกิริยาได้เอง ประเภท B และ C (Self-reactive Liquid type B and C)
3. ของแข็งที่ทำปฏิกิริยาได้เอง ประเภท B และ C ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Self-reactive Solid type B and C, temperature Controlled)
4. ของเหลวที่ทำปฏิกิริยาได้เอง ประเภท B และ C ต้องควบคุมอุณหภูมิ (Self-reactive Liquid type B and C, temperature Controlled)
5. เป็นพิษ
6. IMO กำหนดให้บรรจุในภาชนะบรรจุที่ 1(Packaging group I)

(***) มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นพิษ
2. เมื่อเปียกน้ำจะเกิดก๊าซไวไฟ
3. IMO กำหนดให้บรรจุในภาชนะบรรจุที่ 1(Packaging group I)

5.1 สารอ็อกซิไดซ์
5.2 สารอินทรีย์เปอร์ออกไซด์

6.1 สารพิษ

6.2 สารแพร่เชื้อ

****

(****) เป็นสารพิษที่มีคุณสมบัติติดไฟได้
7. สารกัมมันตรังสี
8. สารกัดกร่อน ***** (*****) มีคุณสมบัติดังนี้
1. เป็นพิษและติดไฟได้
2. เมื่อเปียกน้ำจะเกิดก๊าซไวไฟ
3. เป็นตัวเติมออกซิเจน
9. สารอันตรายเบ็ดเตล็ด
และอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม

ที่มา: http://www.cargotrend.co.th/index.php/20101020153/Useful-Informations