ขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ / ทางอากาศ

แผนผังด้านล่างแสดงขั้นตอนการขนส่งสินค้าทางเรือ / ทางอากาศ จะพบว่าการส่งออกสินค้าไม่ยุ่งยากนักหากผู้ส่งออกเลือกใช้บริการส่งออกผ่านบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า หน้าที่ส่วนใหญ่จะเป็นของบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า โดยผู้ส่งออกต้องจัดเตรียมข้อมูลรายละเอียดของสินค้าและเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับสินค้า เวลา วันที่ และวันเรือออกหรือเที่ยวบินที่ต้องการ พร้อมทั้งบรรจุหีบห่อให้เรียบร้อย จึงส่งมอบให้กับบริษัทตัวแทนขนส่งสินค้า หรือส่งมอบให้กับสายเรือหรือสายการบินโดยตรง ซึ่งจะต้องผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ศุลกากรต้นทาง แล้วจึงจะนำสินค้าบรรทุกบนเรือหรือเครื่องบินของบริษัทฯ ไปยังท่าเรือหรือท่าอากาศยานปลายทาง และจะผ่านการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรปลายทางอีกครั้ง ก่อนที่ผู้รับปลายทางจะมารับสินค้าด้วยตนเอง หรือผ่านทางบริษัทตัวแทนผู้ส่งออกได้เช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามไม่ว่าผู้ส่งออกจะเลือกวิธีการขนส่งรูปแบบใดนั้น ผู้ส่งออกควรประเมินถึงข้อดีและข้อเสียของแต่ละวิธีและนำมาเปรียบเทียบเพื่อ เลือกแนวทางที่เหมาะสมและคุ้มค่ามากที่สุดสำหรับธุรกิจของทั้งสองฝ่ายคือ ทั้งผู้ซื้อและผู้ส่งออก