เป้าหมาย และผลการดำเนินงานการลดการปล่อยมลพิษทางอากาศ