การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transportation And Yard)

การให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศ (Transportation And Yard)

บริษัทฯ ให้บริการขนส่งสินค้าภายในประเทศเพื่อเป็นการสนับสนุนธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ เป็นการให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า โดยบริษัทให้บริการขนส่งสินค้าในประเทศด้วยรถบรรทุกหัวลาก-หางพ่วง รถบรรทุกแบบเทกอง (DumpTruck) รถบรรทุก 6 ล้อ รถบรรทุก 4 ล้อเป็นต้น โดยให้บริการขนส่งจากท่าเรือ/ท่าอากาศยานไปส่งยังจุดหมายปลายทางที่ลูกค้าต้องการ เช่น โรงงาน หรือ คลังสินค้าของลูกค้า หรือ รับสินค้าจากโรงงานหรือคลังสินค้าไปส่งยังที่ท่าเรือ/ท่าอากาศยาน ทั้งนี้ ลูกค้าที่ใช้บริการขนส่งดังกล่าวจะ เป็นลูกค้าที่ใช้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยเห็นว่าการให้บริการ ดังกล่าวเป็นการเพิ่มความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการเคลื่อนย้ายสินค้าจากท่าเรือหรือท่าอากาศยานไปยังจุดหมายปลายทาง โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะเป็นผู้จัดหารถขนส่งที่เหมาะสมเพื่อให้บริการขนส่งแก่ลูกค้า ปัจจุบันบริษัทมีหน่วยงานให้บริการอยู่ที่แหลมฉบัง และบริษัทย่อยมีสาขาอยู่ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

มาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งโดยรถบรรทุก

บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้คำนึงถึงมาตรฐานความปลอดภัยในการให้บริการขนส่งเป็นอันดับแรกควบคู่ไปกับความตรงต่อเวลาซึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อยตระหนักว่าการเลือกใช้รถที่มีสมรรถนะสูงประกอบกับการคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามเป้าหมาย สามารถส่งสินค้าให้ถึงจุดหมายตามกำหนดอย่างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของลูกค้าและ บริษัทฯ รถขนส่งทุกคันของบริษัทฯ และบริษัทย่อยได้มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด และจะต้องผ่านการตรวจเช็คสภาพก่อนการใช้งาน และมีการตรวจสอบสภาพความพร้อมของพนักงานขับรถก่อนปฏิบัติหน้าที่ บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตราฐานคุณภาพบริการรถบรรทุก จาก กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม (Q MARK) ตลอดจนได้นำระบบ GPS มาใช้เพื่อให้การดำเนินงานและการบริหารงานยานพาหนะ มีประสิทธิภาพ โดยติดตั้งกับตัวรถเพื่อติดตามตำแหน่งของรถในขณะปฏิบัติงานบันทึกและควบคุมความเร็วในการขับขี่ให้เหมาะสม

null

WICE Cross Border Service brochure

Discover more about WICE Cross Border Service in Indochina regions.