วิสัยทัศน์ / พันธกิจ /วัฒนธรรมองค์กร

vision-missions
วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็น Logistics Service Provider (LSPs) ในระดับแนวหน้าด้าน การจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ให้บริการที่สร้างคุณค่า ในงาน โลจิสติกส์ แก่ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า เป็นสำคัญ

พันธกิจ (Missions)
  • ส่งมอบบริการอย่างมีคุณภาพ ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ
  • สร้างความพร้อมด้านบุคลากร กระบวนการและระบบ IT เพื่อรองรับการเจริญเติบโต
  • สร้างความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มความจงรักภักดีของลูกค้า และคู่ค้าต่อองค์กร
  • พัฒนาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและคู่ค้าเพื่อสร้าง ความร่วมมือทางธุรกิจ
  • สร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืนเพื่อสร้างผล ตอบแทนอย่างเหมาะสมแก่ทุกฝ่าย
วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Value)

01 มุ่งเน้นการรู้หน้าที่รับผิดชอบอย่างมีวินัยในตนเอง (Self-Discipline Culture)

02 มุ่งเน้นการทำงานโดยยึดหลักคุณธรรมและความซื่อสัตย์ (Integrity Culture)

03 มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม ทุ่มเทเพื่อเป้าหมายเดียวกัน (Team Work Culture)

04 มุ่งเน้นการปรับปรุงงานและบริการอย่างต่อเนื่องด้วย PDCA (Continuous Improvement Culture)

05 มุ่งเน้นการแบ่งปันและดูแลสังคม (Share and Care Society Culture)