โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 25ุ60 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้