โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 1 มกราคม 2561 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้