โครงสร้างการถือหุ้น

โครงสร้างการถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีโครงสร้างการถือหุ้นในบริษัทย่อย ดังนี้