สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2559 ที่ผ่านมา ภาพรวมเศรษฐกิจโลกแสดงอาการ อย่างชัดเจนถึงปัญหาการฟื้นตัวที่อ่อนแอ เศรษฐกิจคู่ค้าสำคัญๆ ของไทยชะลอตัว การส่งออก นำเข้าปรับตัวลง การค้าระหว่าง ประเทศทรุดหนักเป็นประวัติการณ์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจ ทุกภาคส่วน รวมถึงธุรกิจโลจิสติกส์ด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ภายใต้ ภาวะเศรษฐกิจที่อ่อนแอนั้น บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทาง วิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการ เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายการค้า การลงทุน รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้าย ของสินค้าและบริการ จึงนำมาซึ่งโอกาสของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ ระหว่างประเทศแบบครบวงจร

ทั้งนี้ บริษัทได้มีการเสริมสร้างธุรกิจให้ขับเคลื่อนการ เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมต่อยอดธุรกิจ สร้างโครงข่ายพันธมิตร ขยายฐานลูกค้า เพื่อการเติบโตก้าวกระโดด และขยายการลงทุน เปิดให้บริการธุรกิจบริหารจัดการคลังสินค้า การให้เช่าพื้นที่ คลังสินค้า ขยายพื้นที่ลานจอด ลานวางตู้คอนเทนเนอร์ การเพิ่ม รถหัวลาก-หางพ่วง รองรับการขนส่งในประเทศ

ประกอบกับได้มีการลงนามเซ็นสัญญาร่วมมีอทางธุรกิจ กับ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ประเทศสิงคโปร์ ผู้ดำเนินธุรกิจรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ซึ่งการ ขยายธุรกิจและการร่วมมีอกับ SEL ดังกล่าวถือเป็นพันธกิจ ที่สำคัญในการขับคลื่อน WICE ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำด้านโลจิสติกส์ อย่างครบวงจร

สุดท้ายนี้ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความ ไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มี อุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทังนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุน ที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทจะยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้าพันธมิตร

สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้าง ผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

นอกจากนี้ฃอถือโอกาสขอบคุณผู้บริหารและพนักงาน ของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยัน ขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญที่ได้สร้าง ความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัทในปี 59 ทำให้ บริษัทมิความมั่นคงและสามารถที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และบรรลุ เป้าหมายขององค์กรต่อไป

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
ประธานกรรมการบริษัท
สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

นับเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งที่ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินการมาครบ 23 ปี ในปี 2559 และ เป็นเวลา 2 ปีกว่า ที่บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมาถือเป็นปีที่บริษัทได้เผชิญ กับความท้าทายครั้งสำคัญ ท่ามกลางอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่เกิดการชะลอตัว ตามความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงเดินหน้าปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจให้ สามารถรองรับความต้องการของลูกค้าในทุก ๆด้าน พร้อมทั้ง มุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และรักษาอัตราการเติบโต ตามเป้าหมายที่วางไว้

ทั้งนี้ บริษัทมีความมั่นใจว่าในปี 2560 จะเป็นปีที่ WICE เติบโตอย่างมีนัยสำคัญกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานใน กลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight) ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่ง ในประเทศ และงานบริหารจัดการคลังสินค้า และหลังจากที่ บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ประเทศสิงคโปร์ในช่วงกลางปีทีผ่านมา SEL จะช่วย สร้างประโยชน์ทางธุรกิจทั้งด้านรายได้และความสามารถในการ ทำกำไรในระยะยาวโดยในปีนี้บริษัทจะรับรู้รายได้จากการดำเนิน งานของ SEL เข้ามาเต็มปีเป็นปีแรก อีกทังบริษัทยังมุ่งมั่นสร้าง โครงข่ายพันธมิตร เพื่อต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งใน และต่างประเทศ โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันมาร่วม เสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต

ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถ และวิสัยทัศน์ ในด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ ซึ่งดิฉันขอให้ท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมผู้บริหารและพนักงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญ ที่สุดของชาว WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำมั่นที่จะ ตั้งใจบริหารงาน
เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่นไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัท ด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ทีมงานทุกฝ่ายที่ปฏิบัติงาน และพนักงานทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ มีความพร้อม ที่จะปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็น วัฒนธรรม และจุดแข็งสำคัญของชาว WICE ในการร่วมกันนำพา องค์กรของเราให้ก้าวเดินต่อไปข้างหน้าสู่เป้าหมายที่วางไว้ได้ อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

(นางอารยา คงสุนทร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร