สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

สาส์นจากประธานกรรมการบริษัท

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ในปี 2560 ที่ผ่านมาภาพรวมเศรษฐกิจในทุกภูมิภาคทั่วโลกส่งสัญญาณเร่งตัวจากในช่วงปลายปี 2559  ปัจจัยหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนเศรษฐกิจโลกในปี 2560 มาจากการกลับมาเพิ่มขึ้นของระดับราคา (reflation) โดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ประกอบกับนโยบายลดกำลังการผลิตส่วนเกินในจีนที่ทำได้ดีกว่าเป้าหมาย ทำให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์กลับมาอยู่ในช่วงขาขึ้นอีกครั้ง ปัจจัยด้านราคานี้ทำให้การค้าโลกซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าอุตสาหกรรม ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาฟื้นตัวตั้งแต่ช่วงปลายปี 2559 ที่ผ่านมา จึงทำให้ตัวเลขการส่งออกปรับตามดีขึ้นตามไปด้วย

แม้การเติบโตดังกล่าวจะเป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของภาคธุรกิจโลจิสติกส์โดยตรง แต่บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามแนวทางวิสัยทัศน์และแผนกลยุทธ์ โดยขยายการค้า การลงทุน สร้างโครงข่ายพันธมิตรในจุดยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งที่สำคัญในเอเชีย รองรับการขยายตัวของการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการ อีกทั้งเป็นการสร้างรากฐานเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในช่วงที่ผ่านมา WICE ได้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ขยายเครือข่ายพันธมิตรในประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ในประเทศฮ่องกงและจีน ร่วมกับ Universal Worldwide Transportation Limited (UWT) อย่างไรก็ตามพันธกิจที่สำคัญยิ่งของบริษัท คือ การขับคลื่อนบริษัทโลจิสติกส์ไทยให้ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ซึ่งในปี 2561 บริษัทจะร่วมกับพันธมิตรในประเทศต่างๆสร้างแบรนด์ WICE ให้เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ อีกทั้งจะเดินหน้าขยายเครือข่ายออกไปในเมืองธุรกิจการค้าที่สำคัญอย่างต่อเนื่อง

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้ความไว้วางใจในการดำเนินงานของบริษัท และขอขอบคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนบริษัทด้วยดีมาโดยตลอด ทั้งนี้ บริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับเกียรติและการสนับสนุนที่ดีจากท่านเช่นนี้ตลอดไป

บริษัทขอยึดมั่นการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ความสำคัญกับทุกองค์ประกอบ เพื่อสร้างสมดุลของประโยชน์แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น คู่ค้า พันธมิตร สังคม สิ่งแวดล้อมและพนักงานบริษัท ควบคู่ไปกับการสร้างผลประกอบการของบริษัทให้เติบโตไปพร้อมกัน

และขอถือโอกาสนี้ขอบคุณผู้บริหารและพนักงานของบริษัททุกท่าน ที่ได้ร่วมมือร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันขันแข็ง และมีความรับผิดชอบในงานอันเป็นส่วนสำคัญยิ่งที่ช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทมีความมั่นคงและสามารถเติบโตอย่างยั่งยืนตามเป้าหมายขององค์กรต่อไป

(นายเอกพล พงศ์สถาพร)
ประธานกรรมการบริษัท
เมษายน 2560
สาส์นจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) ก้าวสู่การเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อเดือน ก.ค. 2558 ตลอดระยะเวลา 3 ปีกว่า บริษัทมีพัฒนาการทางธุรกิจที่สำคัญ และส่งเสริมศักยภาพการดำเนินงานมาโดยตลอด และส่งผลให้ผลประกอบการของบริษัทเพิ่มขึ้นกว่า 100% ซึ่งการเติบโตดังกล่าวถือเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่น ความตั้งใจ ของคณะผู้บริหารและพนักงานทุกคน

สำหรับในปี 2560 ที่ผ่านมา นับเป็นช่วงเวลาสำคัญที่บริษัทได้ดำเนินการมาครบ 24 ปี และถือเป็นปีที่ดีของบริษัท ธุรกิจโลจิสติกส์มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น ตามการขยายตัวของภาคส่งออกซึ่งอยู่ที่ 10% สูงสุดในรอบ 6 ปีนับตั้งแต่ปี 2555 ปัจจัยที่ส่งผลให้การส่งออกขยายตัวอย่างต่อเนื่อง มาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก การนำเข้าสินค้าในตลาดอเมริกา ยุโรป และเอเชียปรับตัวดีขึ้น ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตร เช่น ข้าว ยางพารา ผลไม้สดแช่แข็ง ไก่สดแช่แข็งและแปรรูป และน้ำตาล มีปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้น ประกอบกับสินค้าอุตสาหกรรมขยายตัวดีอย่างต่อเนื่อง ทั้งการส่งออกรถยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ที่ส่งออกไปยังอเมริกา จีน ญี่ปุ่น ยุโรป  ซึ่งถือเป็นตลาดส่งออกหลักของบริษัท

ในขณะที่ปี 2561 บริษัทมั่นใจว่าจะยังเป็นปีที่ดีต่อเนื่องของ WICE ที่จะสร้างการเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ทั้งแบบ Organic Growth และ In Organic Growth ปัจจุบันบริษัทมีความพร้อมในการบริการลูกค้าได้อย่างครบวงจร มีการขยายงานในกลุ่มลูกค้าเดิม อีกทั้งขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศ การขยายงานบริการนำเข้าส่งออกทางทะเล (Sea Freight)  ทางอากาศ (Air Freight) งานบริการพิธีการศุลกากร งานขนส่งในประเทศ งานขนส่งระหว่างประเทศ และงานบริหารจัดการคลังสินค้า

นอกจากนี้บริษัทยังมีการดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรที่แข็งแกร่งในเมืองท่าที่สำคัญของเอเชีย โดยหลังจากที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการ Sun Express Logistics Pte. Ltd. (SEL) ประเทศสิงคโปร์ในช่วงกลางปี 2559 ที่ผ่านมา SEL ได้ช่วยสร้างประโยชน์ทางธุรกิจทั้งด้านรายได้และความสามารถในการทำกำไรในระยะยาว และล่าสุดบริษัทมีพันธมิตรใหม่ Universal Worldwide Transportation Limited (UWT) ซึ่งให้บริการครอบคลุมงานโลจิสติกส์ครบวงจรในฮ่องกงและจีน มาเสริมทัพต่อยอดธุรกิจ ขยายฐานลูกค้าใหม่ทั้งในและต่างประเทศเพิ่มเติม

อย่างไรก็ดี บริษัทยังคงมุ่งมั่นสร้างโครงข่ายพันธมิตรอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดธุรกิจทุกประเภทของบริษัทให้ครอบคลุมเส้นทางการขนส่งที่สำคัญของโลกร องรับความต้องการของลูกค้าในทุกๆด้าน โดยมองหาพันธมิตรที่มีวิสัยทัศน์ตรงกันเข้ามาเสริมศักยภาพธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนร่วมกันในอนาคต เพื่อให้ WICE ก้าวสู่การเป็น International Logistics Services and Solutions Provider แห่งเอเชีย ตามเป้าหมายที่วางไว้

 

ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่ท้าทายความสามารถ และวิสัยทัศน์ในด้านต่างๆ จะเกิดขึ้นตลอดปีนี้ ซึ่งดิฉันขอให้ท่าน   ผู้ถือหุ้นทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้กับคณะผู้บริหารและทีมงานบริษัท ให้สามารถฝ่าฟัน ปัญหา อุปสรรค และนำพาธุรกิจให้เจริญก้าวหน้าและเติบโตขึ้นได้อย่างมั่นคง ซึ่งเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดของคณะผู้บริหารและทีมงาน WICE ทุกคน โดยบริษัทจะยังคงรักษาคำมั่นจะมุ่งมั่นและตั้งใจบริหารงานอย่างเต็มที่ ตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อสร้างผลกำไรตอบแทนกับผู้ถือหุ้นต่อไป

สุดท้ายนี้ ดิฉันขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น พันธมิตรทางธุรกิจ ลูกค้า  และผู้มีอุปการะคุณ ที่เชื่อมั่น ไว้วางใจ และสนับสนุนบริษัทด้วยดีเสมอมา และที่สำคัญที่สุด คือ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและทีมงานปฏิบัติงานทุกฝ่าย ที่ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ พร้อมปรับเปลี่ยนและเผชิญกับทุกสถานการณ์ จนสิ่งนี้กลายมาเป็นวัฒนธรรมและจุดแข็งสำคัญขององค์กร ในการร่วมกันพาองค์กรก้าวเดินไปข้างหน้าสู่เป้าหมายความแข็งแกร่งและยั่งยืนต่อไป

(นางอารยา คงสุนทร)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
เมษายน 2560