การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯมีเจตนารมณ์มุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีตามหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดี และระเบียบปฏิบัติของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพื่อนำมาเป็น ปัจจัยหลักในการเสริมสร้างองค์กรให้มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถสรุปสาระสำคัญการดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการ มีดังนี้

นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี

คณะกรรมการบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อย ขึ้น 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะมีหน้าที่ และความรับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการด้วย ทั้งนี้เพื่อช่วยกลั่นกรองงานที่มีความสำคัญอย่างรอบคอบภายใต้หลัก การกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งเน้นการสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยคำนึงถึงผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยรวมมีคุณธรรมในการดำเนินธุรกิจ มีความโปร่งใสและตรวจสอบได้คณะกรรมการเฉพาะเรื่องทุกคณะประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติและหน้าที่รับผิดชอบตามข้อกำหนด ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการกำหนดบทบาทภาระหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษรไว้อย่างชัดเจน

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ มีเนื้อหาแบ่งเป็น 5 หมวด ได้แก่

บริษัทฯได้ตระหนักลังสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับตามที่กฎหมายและข้อบังคับกำหนด และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม เช่น การกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี การ เปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้อง โปร่งใส และทันเวลา เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

บริษัทฯ ตระหนักดีว่าการดำเนินการที่รักษาสิทธิพื้นฐานที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นทุกรายทั้งผู้ถือหุ้น ที่เป็นผู้บริหารและผู้ถือหุ้นที่ไม่เป็นผู้บริหารรวมทั้งผู้ถือหุ้นต่างชาติและผู้ถือหุ้นส่วนน้อยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดรวมถึงการจัดการ ที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับของผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเพื่อเป็นการกำกับดูแลกิจการที่ดี จะเป็นสิ่งที่ทำให้ผู้ถือหุ้น ไว้วางใจและเชื่อมั่นในการที่เข้ามาร่วมลงทุนในธุรกิจของบริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในการดูแลและคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ได้แก่ลูกค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งคณะกรรมการตระหนักและให้ความมั่นใจว่า ผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯ จะได้รับการดูแลอย่างเต็มที่โดยคณะกรรมการจะระบุว่าผู้ใดคือกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของบริษัทฯให้ครบถ้วนและกำหนดลำดับความสำคัญให้ เป็นข้อพิจารณาเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด หรือทำให้การดำเนินกิจการของบริษัทฯ ต้องล้มเหลว หรือไม่สำเร็จ และคณะกรรมการจะรายงาน ข้อมูลนอกเหนือจากทางการเงินที่แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้เสียได้รับการดูแล และคำนึงถึงเป็นอย่างดีในการตัดสินใจดำเนินงานของบริษัทฯ

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้กำหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียแต่ละกลุ่มไว้อย่าง ชัดเจน เพื่อให้คณะกรรมการ ฝ่ายบริหารและพนักงานบริษัทฯ ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติในการดำเนินงาน โดยยึดเป็นภาระหน้าที่และเป็นวินัย ที่ทุกคนพึงปฏิบัติ

คณะกรรมการบริษัทฯ ดูแลให้ฝ่ายบริหารมีระบบการสื่อสารที่เหมาะสม เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เช่น รายงานทางการเงินที่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ โดยบริษัทฯ ยินดีที่จะปรับปรุง ตามมาตรฐานการบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดจนตามคำแนะนำของผู้สอบบัญชี และข้อมูลทั่วไปเพื่อให้ข้อมูลต่าง ๆ มีความถูกต้อง ครบถ้วนโปร่งใส และสมเหตุสมผลตามประกาศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสนับสนุนให้ฝ่ายบริหารเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ โดยคำนึง ถึงมาตรการที่ดีในการรักษาความลับของข้อมูลซึ่งยังไม่พึงเปิดเผยที่อาจมีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการเปลี่ยนแปลง ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ เชื่อมั่นว่ากระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดีเป็นหัวใจสำคัญในการนำพาองค์กรให้บรรลุเบ้าหมายที่กำหนดไว้คณะกรรมการบริษัทฯ มีความรับผิดชอบตามกฎหมายและต้องปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการนี้รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วน ได้เสีย (Stakeholders)โดยมีหน้าที่กำกับดูแลการดำเนินงานของฝ่ายบริหารให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้อง