คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นางวันดี ปฏิเวชวงศ์

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ดร. อารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายสนับสนุนองค์กร

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน – เทคโนโลยีสารสนเทศ