คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

araya

นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

chudet

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

thitima

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน

WICE_director_Busarin

นางสาวบุศรินทร์ ต่วนชะเอม

กรรมการ / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / ผู้อำนวยการบัญชีและการเงิน – เทคโนโลยีสารสนเทศ