คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัท

นายเอกพล พงศ์สถาพร

ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์

ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการอิสระ

นายวิชัย แซ่เซียว

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

araya

นางอารยา คงสุนทร

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

chudet

นายชูเดช คงสุนทร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

thitima

นางสาวฐิติมา ตันติกุลสุนทร

กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายปฏิบัติการและสนับสนุน / กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร

นางสาวพรไพเราะ ตันติกุลสุนทร

กรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร / กรรมการ