คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีโครสร้างที่เป็นอิสระจากผู้บริหารของบริษัทฯ ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งเป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากผู้บริหาร และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 คณะกรรมการการตรวจสอบของบริษัทฯ มีจำนวนทั้งหมด 3 ท่านประกอบด้วย

ลำดับรายชื่อตำแหน่งร่วมประชุม / การประชุมทั้งหมด (ครั้ง)
1รศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ประธานกรรมการตรวจสอบ5/5
2นายวิชัย แซ่เซียวกรรมการตรวจสอบ5/5
3นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะกรรมการตรวจสอบ5/5
รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยคณะกรรมการอิสระ 3 ท่าน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กำหนด และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดองค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการดำรงตำแหน่ง และหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการตรวจ สอบ ปัจจุบันคณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย รศ.ดร. รุธิร์ พนมยงค์ เป็นประธานกรรมการตรวจสอบ นายวิชัย แซ่เซียว และ นายเจริญเกียรติ หุตะนานันทะ เป็นกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง 3 ท่านมิได้เป็นกรรมการในบริษัทใหญ่บริษัทย่อย บริษัทร่วมและบริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบกำหนดไว้ และมีนางสาววรลักษณ์ ลิ้มสุขประเสริฐ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง ซึ่งได้รวมถึงการประชุมหารือร่วมกับผู้ตรวจสอบภายใน ผู้บริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการประชุมและการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที่ ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ทุกไตรมาส ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ตามที่ระบุไว้ในกฎบัตรคณะกรรมการการตรวจสอบ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกำหนดของ ก.ล.ต และ ตลท. อย่างครบล้วนสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ได้ดังนี้

1. สอบทานรายงานทางการเงิน
คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานงบการเงินประจำปี และรายไตรมาส ของบริษัทฯ และงบการเงินรวม ร่วมกับผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน ตลอดจนรับฟังคำซี้แจงจากฝ่ายบริหาร ผลการสอบทานพบว่างบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้อง เชื่อถือได้ และมีการเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและทันเวลา รวมทั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อสังเกตในประเด็นที่จะเป็นประโยชน์แก่ บริษัทฯ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารของบริษัทฯ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบ ความเป็นอิสระและขอบเขตการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี

2. สอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2559 ซึ่งรวมถึงฃอบเขตการตรวจสอบโดยพิจารณา บนพื้นฐานความเสี่ยง (Risk Based Internal Audit Plan) กระบวนการในการปฏิบัติงานทั้งหมดของบริษัทฯ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานผลการตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ระบบการควบคุมภายในตามที่ ฝ่ายตรวจสอบภายในได้ดำเนินการทดสอบตามมาตรฐานสากล กระบวนการทำงานต่าง ๆ ภายในบริษัทฯ ทุกไตรมาส ซึ่ง คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นแก่บริษัทฯ และมีการติดตามฝ่ายบริหารในการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะอย่างต่อเนื่อง โดยให้รายงานการปรับปรุงแก้ไขต่อที่ประชุม คณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง รวมทั้งได้ให้ฝ่ายบริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินการควบคุมภายในตามแบบประเมิน ความเพียงพอของการควบคุมภายในของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผลการประเมินพบว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุม ภายในที่ดี และเหมาะสมเพียงพอ

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส และได้สอบทานให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมายที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย รวมทั้งให้ฝ่ายบริหารรายงานสรุปผลการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องของบริษัทฯ เป็นประจำทุกปี

4. การกำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและอนุมัติ แผนปฏิบัติการ งบประมาณประจำปี ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ฝ่าย ตรวจสอบสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงกำหนดให้ฝ่ายตรวจสอบ มีสายบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อคณะกรรมการตรวจสอบ

5. สอบทานการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชี เพื่อให้ความมั่นใจว่าผู้สอบบัญชี มีความเป็นอิสระ และเพื่อทำความเข้าใจในแผนงานและขอบเขตการทำงานของผู้สอบบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อกำหนดการจ้างงานผู้สอบบัญชี เพื่อการสรรหาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นชอบ และเสนอขออนุมัติ ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ต่อไป

รศ. ดร.รุธิร์ พนมยงค์
ประธานกรรมการตรวจสอบ